Ευθύς - Πλάγιος λόγος - Ασκήσεις

Να μετατρέψετε τα παρακάτω παραδείγματα σε πλάγιο λόγο με βάση το ρήμα εξάρτησης που βρίσκεται στην παρένθεση: (τα παραδείγματα προέρχονται από την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα)

 1. Χρῆ ὑμᾶς διαβῆναι τὸν Εὐφράτην ποταμόν (φημί…)
 2. Ὁ ῞Ηφαιστος χαλκεύει ἐν τῇ Ἱερᾷ (νομίζουσι δὲ οἱ ἐκείνῃ ἄνθρωποι…)
 3. Οὐκ αὖ μανθάνεις (μὴ εἴπῃς…)
 4. Πολὺ θᾶττον ἂν τιμωροίμεθα αὐτούς͵ εἰ μηδένα ὑπάρχοιμεν ἀδικοῦντες. (ἀλλὰ μᾶλλον λέγω…)
 5. Οὐδὲν ἐμοὶ μέλει τοῦ ὑμετέρου θορύβου (Θηραμένης δέ εἶπεν…)
 6. Οὐκ ὀμούμενοι ἀλλ΄ ἀκουσόμενοι ἐπέμφθημεν (οἱ δὲ ἀπὸ τῶν πόλεων ἀπεκρίναντο…)
 7. Οἱ μετὰ Δημοσθένους παραδεδώκασι σφᾶς αὐτούς. (οἱ δὲ Συρακόσιοι τῇ ὑστεραίᾳ ἔλεγον…)
 8. Εἰ μάχη ἔσται, οἱ μὲν κρατήσαντες ἄρξουσιν, οἱ δὲ κρατηθέντες ὑπήκοοοι ἔσονται. (οὐδεὶς ἦν ὅστις οὐκ ᾤετο…)
 9. ν πρὸς ἐμὲ ἴητε͵ εὖ ποιήσω ὑμᾶς. (Σεύθης δέ φησιν…)
 10. Οἱ ἀχάριστοι καὶ θεοὺς ἂν μάλιστα ἀμελῶς ἔχοιεν καὶ περὶ γονέας καὶ πατρίδα καὶ φίλους. (οἴονται γὰρ…)
 11. Οἱ Ἀθηναῖοι ἀπεληλύθασι. (οἱ Συρακόσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι ἔγνωσαν…)
 12. Οὐδεὶς γὰρ ἄλλος πάλιν εἰς ἐλευθερίαν ἂν τὰ πράγματ’ ἐξάγοι. (ἴσασι γὰρ…)
 13. Λέγετε ταῦτα τοῖς στρατιῶταις καὶ ἀναπείθετε ἕπεσθαι. (Κῦρος κελεύει…)
 14. Παράδοτε ἐμοὶ τὴν πόλιν. (ὁ Μειδίας ἠξίου…)
 15. Ἐπεξίωμεν καὶ μὴ περιορῶμεν (ἔδοξεν αὐτοῖς…)

Δεν υπάρχουν σχόλια: