Μετοχές - 2η άσκησηΣτα παρακάτω παραδείγματα ας προσπαθήσουμε να αποδώσουμε στα νέα ελληνικά  τις μετοχές, με τη βοήθεια που ακολουθεί:
Επειδή…
Όταν, αφού…
Αν…
Αν και, παρόλο που…
Για να…
-οντας, -ώντας, -μενος –η -ο
1.Τῶν Κορινθίων ἀπελθόντων οὐ πολύ ὕστερον Ἀθηναῖοι δέκα ναῦς Κερκυραίοις ἀπέστειλαν βοηθούς.
2.Νικήσαντες, ἁπάντων τούτων κύριοι ἔσεσθε.
3.Ὁ δ’ εὐθύς τριήρεις ἐπλήρου ὡς βοηθήσων κατά θάλατταν.
4.Ἔπεμπον ἐς την Λακεδαίμονα πρέσβεις ἡγούμενοι ἡσυχίαν ἔχειν.
5.Δειπνήσαντες δε ἀπελαύνετε.
6.Ὁ δε Θεμιστοκλῆς προαισθόμενος, φεύγει ἐκ Πελοποννήσου ἐς Κέρκυραν.
7.Οὐδεν ἐρῶ προς ταῦτα, ἔχων εἰπεῖν.
8.Το πλῆθος ἄμετρον ὁρῶντες ὅμως ἐτολμήσατε ἰέναι εἰς αὐτούς.
9.Προείλετο μᾶλλον τοῖς νόμοις ἐμμένων ἀποθανεῖν ἤ παρανομῶν ζῆν.
10.Παρεσκευάζοντο προσβολάς τῷ τείχει ποιησόμενοι.
11.Κλέων οὐ βουλόμενος μάχῃ διαγωνίσασθαι ἐκέλευεν ἀναχώρησιν.


Δεν υπάρχουν σχόλια: