Αρχαία ελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου - ΔιαγώνισμαΚείμενο

Ἐν Ἀθήναις τοὺς παῖδας μετ' ἐπιμελείας διδάσκουσι καὶ νουθετοῦσι. Πρῶτον μὲν καὶ τροφὸς καὶ μήτηρ καὶ παιδαγωγὸς καὶ αὐτὸς ὁ πατὴρ ἐπιμελοῦνται ὅπως βέλτιστος γενήσεται ὁ παῖς, διδάσκοντες ὅτι τὸ μὲν δίκαιον, τὸ δὲ ἄδικον καὶ τόδε μὲν καλόν, τόδε δὲ αἰσχρόν ἐστι. Εἶτα δέ, ἐπειδάν οἱ παῖδες εἰς ἡλικίαν ἔλθωσιν, οἱ γονεῖς εἰς διδασκάλων πέμπουσιν, ἔνθα οἱ μὲν γραμματισταὶ ἐπιμελοῦνται ὅπως γράμματα μάθωσι καὶ τὰ γεγραμμένα ἐννοῶσι, οἱ δὲ κιθαρισταὶ τῷ κιθαρίζειν ἡμερωτέρους αὐτοὺς ποιεῖν πειρῶνται καὶ τάς τῶν παίδων ψυχάς πρὸς τὸν ρυθμὸν καὶ τὴν ἁρμονίαν οἰκειοῦσι. Ἔτι οἱ παῖδες ἐν γυμνασίοις καὶ παλαίστραις φοιτῶσιν, ἔνθα οἱ παιδοτρίβαι βελτίω τὰ σώματα αὐτῶν ποιοῦσι, ἵνα μὴ ἀναγκάζωνται ἀποδειλιᾶν διὰ τὴν τῶν σωμάτων πονηρίαν.

*Όλες τις απαντήσεις θα τις γράψεις πάνω στη φωτοτυπία.

Ερωτήσεις κατανόησης: (χώρος για τις απαντήσεις βρίσκεται πίσω)

1.      Εκτός από τη μητέρα και τον πατέρα ποιοι άλλοι έχουν την ευθύνη να αναθρέψουν τα μικρά παιδάκια πριν αρχίσουν την εκπαίδευσή τους έξω από το σπίτι; Να τους ονοματίσεις όπως τους αναφέρει το κείμενο. Αυτό αρκεί.
(4 μονάδες)

2.      Τι μαθήματα έκαναν εκείνη την εποχή τα παιδιά με τους δασκάλους τους;
(6 μονάδες)

Ερωτήσεις γραμματικής:

1.      Να εξηγήσεις για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις γιατί τονίζονται με οξεία ή περισπωμένη. Απάντησε όπως στα παραδείγματα.
Π.χ καλόν: βραχύχρονο = πάντα οξεία ή ἐπιμελοῦνται: μακρό-βραχύ = περισπωμένη (το αι στο τέλος της λέξης είναι βραχύ)
(4 μονάδες)
Ἀθήναις:
δίκαιον:
πρῶτον:
τροφὸς:
μήτηρ:
πειρῶνται:
γενήσεται:
ἡμερωτέρους:

2.      Σε ποια πτώση και ποιον αριθμό βρίσκονται τα παρακάτω ουσιαστικά;
γυμνασίοις:
ρυθμόν:
τροφοί:
παιδαγωγῷ:
(4 μονάδες)
3.      Να γράψεις την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό. Βάλε τα σωστά σημάδια (πνεύματα-τόνους) στα άρθρα που θα χρησιμοποιήσεις.

τῇ τροφῷ:
τοῖς ρυθμοῖς:
τούς παιδαγωγούς:
τῷ γυμνασίῳ:
(2 μονάδες)


Δεν υπάρχουν σχόλια: