Ξενοφώντας, Ελληνικά Βιβλίο 2. Κεφ. 2.18-19
Κατανόηση

Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις που ακολουθούν με λέξεις, φράσεις και προτάσεις του κειμένου. Συμβουλευτείτε και τα γλωσσικά σχόλια του βιβλίου για να διευκολυνθείτε.

·         Ποιον έστειλε ο Λύσανδρος στη Σπάρτη;

·         Με ποιο σκοπό τον έστειλε;

·         Τι ακριβώς ανακοίνωσε στους εφόρους της Σπάρτης εκ μέρους του Λύσανδρου; (γράψτε όλη την πρόταση που απαντά στο ερώτημα)

·         Τι ήταν ο απεσταλμένος (γράψτε όλη τη φράση);

·         Σε ποια πόλη βρέθηκε στην αρχή η αθηναϊκή αντιπροσωπία με τον Θηραμένη;

·         Τι απάντησαν στους σπαρτιάτες όταν ρωτήθηκαν για το λόγο της άφιξής τους; (να γράψετε όλη την πρόταση που απαντά στο ερώτημα)

·         Από ποια λέξη του κειμένου καταλαβαίνουμε ότι Κορίνθιοι και Θηβαίοι διαφωνούν στη συνέλευση;

·         Ποια ακριβώς ήταν η δική τους πρόταση; (γράψτε τη φράση που απαντά ακριβώς στο ερώτημα)

·         Με βάση τις προηγούμενες διαπιστώσεις γράψτε τώρα με δικά σας λόγια τι συμβαίνει στις παραγράφους 18-19 χωρίς να μεταφράζετε κατά λέξη ακολουθώντας την πορεία του κειμένου.

Σύνταξη

1.       Ακολουθώντας τη σειρά των προτάσεων στη μετάφραση που ακολουθεί ξαναγράψτε το απόσπασμα στ’  αρχαία ελληνικά.

Ο Λύσανδρος έστειλε στους εφόρους μαζί με άλλους Λακεδαιμόνιους τον Αριστοτέλη, που ήταν Αθηναίος εξόριστος, για να τους ανακοινώσει ότι απάντησε στον Θηραμένη ότι εκείνοι είναι αρμόδιοι για την ειρήνη και τον πόλεμο.

2.       Αντιστοιχίστε με το αρχαίο κείμενο τις παρακάτω νεοελληνικές αποδόσεις:

... απάντησε στον Θηραμένη ότι εκείνοι είναι αρμόδιοι

… οι Κορίνθιοι και οι Θηβαίοι κυρίως […] αντιπρότειναν να μη συνθηκολογήσουν με τους Αθηναίους

  • Πώς λέγονται οι λέξεις της αρχαίας ελληνικής που αντιστοιχούν στις μαυρισμένες νεοελληνικές αποδόσεις;
  • Τι παρατηρείτε σε σχέση με την απόδοσή τους στα ελληνικά;
  • Πώς τις χαρακτηρίζουμε με βάση τη διαφορετική νεοελληνική απόδοση;


Δεν υπάρχουν σχόλια: