Ξενοφώντας Ελληνικά 2.2.1-4


Κείμενο
Ερωτήσεις
Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ κατεστήσατο, ἔπλει ἐπὶ τὸ Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα. οἱ δ’ αὐτὸν ὑπεδέχοντο, τοὺς τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες. οἱ δὲ προδόντες Ἀλκιβιάδῃ τὸ Βυζάντιον τότε μὲν ἔφυγον εἰς τὸν Πόντον, ὕστερον δ’ εἰς Ἀθήνας καὶ ἐγένοντο Ἀθηναῖοι.

Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς τῶν Ἀθηναίων καὶ εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον, ἀπέπεμπεν εἰς τὰς Ἀθήνας,
διδοὺς ἐκεῖσε μόνον πλέουσιν ἀσφάλειαν, ἄλλοθι δ’ οὔ, εἰδὼς ὅτι ὅσῳ ἂν πλείους συλλεγῶσιν εἰς τὸ ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ, θᾶττον τῶν ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι. καταλιπὼν δὲ Βυζαντίου καὶ Καλχηδόνος Σθενέλαον ἁρμοστὴν Λάκωνα, αὐτὸς ἀποπλεύσας εἰς Λάμψακον τὰς ναῦς ἐπεσκεύαζεν.
Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις τῆς Παράλου ἀφικομένης νυκτὸς ἐλέγετο ἡ συμφορά, καὶ οἰμωγὴ ἐκ τοῦ Πειραιῶς διὰ τῶν μακρῶν τειχῶν εἰς ἄστυ διῆκεν, ὁ ἕτερος τῷ ἑτέρῳ παραγγέλλων· ὥστ’ ἐκείνης τῆς νυκτὸς οὐδεὶς ἐκοιμήθη, οὐ μόνον τοὺς ἀπολωλότας πενθοῦντες, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἔτι αὐτοὶ ἑαυτούς, πείσεσθαι νομίζοντες οἷα ἐποίησαν Μηλίους τε Λακεδαιμονίων ἀποίκους ὄντας, κρατήσαντες πολιορκίᾳ, καὶ Ἱστιαιέας καὶ Σκιωναίους καὶ Τορωναίους καὶ Αἰγινήτας καὶ ἄλλους πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων.
τῇ δ’ ὑστεραίᾳ ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἔδοξε τούς τε λιμένας ἀποχῶσαι πλὴν ἑνὸς καὶ τὰ τείχη εὐτρεπίζειν καὶ φυλακὰς ἐφιστάναι καὶ τἆλλα πάντα ὡς εἰς πολιορκίαν παρασκευάζειν τὴν πόλιν.


Ο Λ. έκανε δύο πράγματα. Ποιες λέξεις στο κείμενο δείχνουν αυτές τις πράξεις του; Με ποια χρονική σειρά τις πραγματοποίησε; Τι έκαναν απέναντί του οι κάτοικοι των περιοχών;
Γιατί κάποιοι κατέφυγαν στον Πόντο; Ποια λέξη του κειμένου νομίζετε ότι κρύβει αυτό το γιατί; Ποιο προνόμιο απέκτησαν αργότερα;


Προσπαθήστε να εντοπίσετε στο διπλανό χωρίο τις επόμενες δύο βασικές κινήσεις του Λ. και υπογραμμίστε τις λέξεις που τις εκφράζουν.Τι έκανε η Πάραλος όταν έφτασε στην Αθήνα; Σε ποιο σημείο ακριβώς λέει ο Ξενοφώντας κάτι τέτοιο; Ποια ήταν η πρώτη αντίδραση των αθηναίων; Ποια λέξη του κειμένου την αποκαλύπτει; Γιατί κανείς δεν κοιμήθηκε; Προσπαθήστε να εντοπίσετε δύο σημεία που κατά τη γνώμη σας κρύβουν αυτό το γιατί.Ποιες είναι οι τέσσερις αποφάσεις που πήραν οι Αθηναίοι; Υπογραμμίστε τις λέξεις που τις αποκαλύπτουν. Σε ποιο σημείο του κειμένου φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο πήραν την απόφαση;

Δεν υπάρχουν σχόλια: