Διαγώνισμα Ξενοφώντας ΕλληνικάΑσκήσεις μετάφρασης
 [50] Ὡς δ’ εἰπὼν ταῦτα ἐπαύσατο, καὶ ἡ βουλὴ δήλη ἐγένετο εὐμενῶς ἐπιθορυβήσασα, γνοὺς ὁ Κριτίας ὅτι εἰ ἐπιτρέψοι τῇ βουλῇ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτοῦ, ἀναφεύξοιτο, καὶ τοῦτο οὐ βιωτὸν ἡγησάμενος, προσελθὼν καὶ διαλεχθείς τι τοῖς τριάκοντα ἐξῆλθε, καὶ ἐπιστῆναι ἐκέλευσε τοὺς τὰ ἐγχειρίδια ἔχοντας φανερῶς τῇ βουλῇ ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις.
1.     Να αποδώσετε στα ελληνικά το σημείο του προηγούμενου κειμένου με τα μαυρισμένα γράμματα.
Απάντηση:
10 μονάδες
2.     Παρακάτω δίνεται μια πρόταση του προηγούμενου αποσπάσματος και η μετάφρασή της. Ξαναγράψτε την αρχαιοελληνική πρόταση αλλά με τη σειρά των λέξεων της νέας ελληνικής:
·        Κείμενο: καὶ ἐπιστῆναι ἐκέλευσε τοὺς τὰ ἐγχειρίδια ἔχοντας φανερῶς τῇ βουλῇ ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις.
·        Μετάφραση: και διέταξε όσους κρατούσαν τα μαχαίρια να σταθούν προκλητικά μπροστά στους βουλευτές στο διαχωριστικό κάγκελο.
·        Ελληνική σειρά:
10 μονάδες
3.     Να μεταφράσετε στα ελληνικά την παρακάτω παραλλαγμένη πρόταση του κειμένου:
Γνούς ὅτι εἰ Κριτίας ἐπιτρέψοι τῇ βουλῇ διαψηφίζεσθαι περὶ ἐμοῦ, ἀναφευξοίμην.
Μτφρ:
10 μονάδες
Ασκήσεις συντακτικού
[51] Πάλιν δὲ εἰσελθὼν εἶπεν· «Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω προστάτου ἔργον εἶναι οἵου δεῖ, ὃς ἂν ὁρῶν τοὺς φίλους ἐξαπατωμένους μὴ ἐπιτρέπῃ. Καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο ποιήσω. Καὶ γὰρ οἵδε οἱ ἐφεστηκότες οὔ φασιν ἡμῖν ἐπιτρέψειν, εἰ ἀνήσομεν ἄνδρα τὸν φανερῶς τὴν ὀλιγαρχίαν λυμαινόμενον. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς καινοῖς νόμοις τῶν μὲν ἐν τοῖς τρισχιλίοις ὄντων μηδένα ἀποθνῄσκειν ἄνευ τῆς ὑμετέρας ψήφου,τῶν δ’ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίους εἶναι τοὺς τριάκοντα θανατοῦν.
4.     α. Να αναγνωρίσετε το είδος των υπογραμμισμένων μετοχών στο παραπάνω απόσπασμα (επιθετική, χρονική, αιτιολογική, εναντιωματική, υποθετική, τελική, τροπική, κατηγορηματική). [βλ. πίσω]
Απάντηση:
εἰσελθὼν:
ἐξαπατωμένους:
β. Στην περίοδο που ακολουθεί:
·        να εντοπίσετε το απαρέμφατο:
·        να αναγνωρίσετε το είδος του:
·        να βρείτε το υποκείμενό του και αν έχουμε ταυτοπροσωπία ή ετεροπροσωπία:

Καὶ γὰρ οἵδε οἱ ἐφεστηκότες οὔ φασιν ἡμῖν ἐπιτρέψειν, εἰ ἀνήσομεν ἄνδρα τὸν φανερῶς τὴν ὀλιγαρχίαν λυμαινόμενον.
5 μονάδες
Ασκήσεις γραμματικής
5.     Στο παραπάνω κείμενο [51]
·        Να εντοπίσετε ένα ουσιαστικό της 1ης κλίσης και ένα της 2ης (να τα υπογραμμίσετε στο κείμενο). Όχι όμως αυτά που σας δίνονται παρακάτω:
1η κλίση:
2η κλίση:
·        τῆς ὑμετέρας ψήφου: να γράψετε τη δοτική του πληθυντικού για όλη τη φράση

·        προστάτου: να γράψετε την κλητική του ενικού
5 μονάδες
Ερώτηση κατανόησης
6.     Αντιστοιχίστε τα ονόματα της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β. (π.χ 3ε)
1.
Θηραμένης
α.
Στρατηγός των Λακεδαιμονίων
2.
Κριτίας
β.
Ορμητήριο του αθηναϊκού στόλου
3.
Λύσανδρος
γ.
Ορμητήριο του σπαρτιατικού στόλου
4.
Αιγός ποταμοί
δ.
Μετριοπαθής φιλολάκωνας αθηναίος μέλος των τριάκοντα
5.
Λάμψακος
ε.
Σκληρός φιλολάκωνας αθηναίος μέλος των τριάκοντα.

10 μονάδες

Δεν υπάρχουν σχόλια: