Β. Η ελληνική οικονομία κατά τον 19ο αιώνα: διάγραμμα της ενότητας...


3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων

 • «Εθνικές γαίες»: Κτηματικές ιδιοκτησίες των Οθωμανών που περιήλθαν στον έλεγχο του ελληνικού κράτους «επαναστατικώ δικαίω».
 • Χρησιμοποιήθηκαν ως:
  1. υποθήκες για τη σύναψη δανείων
  2. μέσα εξασφάλισης εσόδων μέσω της εκποίησής τους
 • Εμπόδια για τη διανομή τους:
  1. τα ισχυρά δικαιώματα ιδιοκτησίας των ανθρώπων που τα καλλιεργούσαν για χρόνια
  2. η έλλειψη ξεκάθαρων τίτλων ιδιοκτησίας
  3. τα επάλληλα δικαιώματα επί της γης
  4. η απευθείας εξαγορά τους από ιδιώτες χωρίς κρατική διαμεσολάβηση
  5. οι καταπατήσεις
  6. η προσαρμογή από το οθωμανικό στο βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο
 • Οι «εθνικές γαίες» οδηγούνταν σε πολυτεμαχισμό λόγω:
  1. έλλειψης μεγάλων κεφαλαίων
  2. τάσης απόκτησης ακίνητης περιουσίας στις πόλεις
 • Αποτελέσματα:
  1. αποτράπηκαν οι κοινωνικές εντάσεις και συγκρούσεις
  2. οι μικρές ιδιοκτησίες ήταν ευάλωτες σε κρίσεις, στις διαθέσεις της αγοράς και στους φόρους
  3. ευνοήθηκε η ανάπτυξη ενός συστήματος πολιτικής προστασίας
 • 1870-1871: νομοθετικές ρυθμίσεις με στόχο:
1.      να εξασφαλιστούν οι ακτήμονες χωρικοί
2.      το κράτος να εξασφαλίσει έσοδα μέσω της εκποίησης

 • Αντιφατικοί στόχοι που οδήγησαν μεν σε σημαντική διανομή γαιών αλλά με τα μισά έσοδα για το κράτος.