Γ. Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα: διάγραμμα της ενότητας...


7. Οι μεγάλες επενδύσεις

 • Οι νέες ανάγκες οδήγησαν σε σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές της χώρας:
  1. Ύδρευση: η ΟΥΛΕΝ κατασκεύασε το φράγμα και τη λίμνη του Μαραθώνα
  2. Ηλεκτρισμός: η ΠΑΟΥΕΡ α) αναλαμβάνει την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος β) δημιουργεί ένα δίκτυο αστικών συγκοινωνιών
  3. Τηλεφωνικό δίκτυο
  4. Δρόμοι
  5. Διευθέτηση χειμάρρων
  6. Εγγειοβελτιωτικά έργα