Β. Η ελληνική οικονομία κατά τον 19ο αιώνα: διάγραμμα της ενότητας...


7. Τα δημόσια έργα

 • Οι υποδομές του νεοσύστατου κράτους είναι πρωτόγονες.
 • Εμπόδιο στον εκσυγχρονισμό τους η έλλειψη οικονομικών πόρων.
 • Προβλήματα στην ανάληψη δημοσίων έργων μέχρι το 1870:
  1. έλλειψη ιδιωτικού ενδιαφέροντος
  2. υποτονική δραστηριότητα του κράτους.
 • Ευνοϊκοί παράγοντες για την κατασκευή οδικού δικτύου:
  1. η οικονομική ανάπτυξη
  2. οι γρήγοροι ρυθμοί αστικοποίησης
  3. η δημιουργία κεντρικών σιδηροδρομικών αξόνων
  4. η ανάπτυξη του εσωτερικού εμπορίου
 • Ανασταλτικοί παράγοντες για την κατασκευή οδικού δικτύου:
1.      μεγάλο κόστος κατασκευής σε ορεινά εδάφη
2.      «ανταγωνισμός» των θαλάσσιων συγκοινωνιών

 • Αποξηράνσεις λιμνών και ελών με σκοπό:
  1. την εξασφάλιση πλούσιας καλλιεργήσιμης γης
  2. την καταπολέμηση της ελονοσίας
 • Αποξήρανση της λίμνης Κωπαΐδας.
 • Διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου.
 • Διάνοιξη του πορθμού του Ευρύπου.