Β. Η ελληνική οικονομία κατά τον 19ο αιώνα: διάγραμμα της ενότητας...


1. Το εμπόριο

 • Το εσωτερικό εμπόριο ήταν περιορισμένο λόγω:
  1. μικρών οικονομικών μεγεθών
  2. μικρού πληθυσμού
  3. μικρής αγοραστικής δύναμης
  4. απουσίας μεγάλων παραγωγικών μονάδων
 • Το εξωτερικό εμπόριο:
1.      ήταν μόνιμα παθητικό
2.      συνέβαλλε στην αντιμετώπιση του επισιτιστικού προβλήματος
3.      αποτελούσε αξιόπιστη πηγή εσόδων

 • Το εξωτερικό εμπόριο αναπτύσσεται ανάλογα με:
  1. τη βελτίωση των εθνικών οικονομικών μεγεθών
  2. την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου
 • Η Ελλάδα εξάγει:
1.      αγροτικά προϊόντα (σταφίδα, ελαιόλαδο, κρασί)
2.      πρώτες ύλες (βαμβάκι, δέρματα, μεταλλεύματα)

 • Η Ελλάδα εισάγει:
1.      αγροτικά προϊόντα (δημητριακά)
2.      βιομηχανικά προϊόντα (υφάσματα, ξυλεία, μηχανήματα)

 • Η Ελλάδα συνεργάζεται εμπορικά με:
1.      Δυτική Ευρώπη
2.      Οθωμανική αυτοκρατορία

 • Η εμπορική δραστηριότητα των Ελλήνων της διασποράς ανταγωνίζεται τόσο τους ντόπιους εμπόρους όσο και τους ξένους.