Α. Η ελληνική οικονομία μετά την επανάσταση: διάγραμμα της ενότητας...


2. Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα και έξω από την Ελλάδα και η «Μεγάλη Ιδέα»

 • Η Ελλάδα είναι χώρα καθυστερημένη γιατί:
  1. απουσιάζουν τα ισχυρά κέντρα ανάπτυξης
  2. απουσιάζουν οι πρώτες ύλες
  3. απουσιάζει το ειδικευμένο και φθηνό εργατικό δυναμικό
  4. διαθέτει ελάχιστα ιδιωτικά και δημόσια κεφάλαια
  5. διαθέτει περιορισμένη έως ασήμαντη εσωτερική αγορά
 • Η Ελλάδα ανταγωνίζεται τον εαυτό της γιατί:
  1. πλούσια κέντρα Ελλήνων της διασποράς δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό
  2. αδιαφορούν για την τύχη του νεοσύστατου κράτους μέχρι τα τέλη του 19ου αι.
 • «Μεγάλη Ιδέα»: Το νεοσύστατο κράτος είναι μια ημιτελής κατασκευή και επομένως η εθνική ολοκλήρωση προϋποθέτει διεύρυνση των συνόρων του.
 • Οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις της «Μεγάλης Ιδέας»:
  1. περιορισμένο ενδιαφέρον για την εσωτερική οικονομική ανόρθωση
  2. περιορισμένο ενδιαφέρον για τη γεφύρωση του χάσματος με τη δύση
  3. οι οικονομικές πρωτοβουλίες γίνονται έρμαια των εθνικών κρίσεων