Α. Προσφυγικά ρεύματα: διάγραμμα της ενότητας...


4. Η παλιννόστηση

·        Η επιστροφή των προσφύγων άρχισε μετά το 1918 και το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου

·        Την επιστροφή οργάνωσαν:

1.     η Πατριαρχική Επιτροπή της Κων/πολης
2.     το Υπουργείο Περιθάλψεως

·        Οι περισσότεροι πρόσφυγες επέστρεψαν μετά την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη και μέχρι το τέλος του 1920

·        Προβλήματα που βρήκαν:

1.     κατεστραμμένα σπίτια, εκκλησίες και σχολεία
2.     μουσουλμάνους εγκατεστημένους στα σπίτια των Ελλήνων

·        Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως: βοηθούσε τους παλιννοστούντες να αποκατασταθούν στα σπίτια τους και τις ασχολίες τους.