Γ. Η αποκατάσταση των προσφύγων: διάγραμμα της ενότητας...


1. Η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων

 • Ταυτότητα της ΕΑΠ:
  1. ιδρύεται το Σεπτέμβριο του 1923
  2. ιδρύεται με πρωτοβουλία τους ΚΤΕ
  3. έχει πλήρη αυτονομία
 • Στόχοι τους ΕΑΠ:
  1. η παραγωγική απασχόληση των προσφύγων
  2. η οριστική τους στέγαση
 • Η ελληνική κυβέρνηση διέθεσε στην ΕΑΠ:
  1. αγροτικές εκτάσεις που ανήκαν στο δημόσιο ή περιήλθαν σ’ αυτό από Τούρκους και Βουλγάρους που είχαν φύγει
  2. το ποσό από δύο εξωτερικά δάνεια
  3. οικόπεδα σε αστικές περιοχές
  4. τεχνικό και διοικητικό προσωπικό υπουργείων
 • Για την αποκατάσταση η ΕΑΠ έλαβε υπόψη τις εξής παραμέτρους:
  1. τη διάκριση σε αστούς και αγρότες με στόχο οι πρόσφυγες να ασχοληθούν με εργασία συναφή με αυτή που είχαν στην πατρίδα τους
  2. τον τόπο προέλευσης των προσφύγων με στόχο να εγκαθίστανται στον ίδιο οικισμό άνθρωποι που προέρχονται από την ίδια πατρίδα
  3. τις αντικειμενικές συνθήκες που απαιτούσαν προώθηση της γεωργίας
 • Δόθηκε προτεραιότητα στη γεωργία γιατί:
  1. υπήρχαν τα μουσουλμανικά κτήματα
  2. η αγροτική αποκατάσταση ήταν συντομότερη και λιγότερο δαπανηρή
  3. η ελληνική οικονομία ήταν ανέκαθεν αγροτική
  4. η δημιουργία αγροτών ήταν πολιτικά προτιμητέα από τη δημιουργία εργατικού προλεταριάτου
 • Δόθηκε προτεραιότητα στην εγκατάσταση στη Μακεδονία και τη Δ. Θράκη γιατί:
1.      μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν άμεσα τα κτήματα των μουσουλμάνων και των Βουλγάρων μεταναστών
2.      θα καλυπτόταν το δημογραφικό κενό σε παραμεθόριες περιοχές

 • Ο παραπάνω σχεδιασμός δεν εφαρμόστηκε απόλυτα γιατί η κινητικότητα των προσφύγων ήταν μεγάλη και οι προτιμήσεις τους για τον τρόπο αποκατάστασης ποίκιλαν.
 • Άλλοι φορείς εκτός της ΕΑΠ:
  1. Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων
  2. Υπουργείο Προνοίας και Αντιλήψεως
  3. Υπουργείο Γεωργίας
 • Η ΕΑΠ λειτούργησε μέχρι το τέλος του 1930.