Β. Η ελληνική οικονομία κατά τον 19ο αιώνα: διάγραμμα της ενότητας...


6. Η βιομηχανία

 • Η ανάπτυξη της βιομηχανίας στο νεοσύστατο κράτος ήταν απλώς ένα αίτημα και μια προσδοκία χωρίς διέξοδο.
 • Οι πρώτες βιομηχανικές μονάδες σχετίζονταν με τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και παρέμειναν ως προς τα μεγέθη τους στάσιμες. (βυρσοδεψεία, αλευρόμυλοι, κλωστήρια)
 • Αιτίες της παραπάνω καθυστέρησης:
  1. η μικρή εγχώρια αγορά
  2. η πίεση των εισαγόμενων προϊόντων
  3. η έλλειψη πολυάριθμου, ειδικευμένου και φθηνού εργατικού δυναμικού
 • Γύρω στα 1870 σημειώνεται ένα βραχύβιο κύμα ίδρυσης βιομηχανικών επιχειρήσεων.
 • Στις αρχές του 20ου αιώνα ξεκινά η ανάπτυξη της βαριάς βιομηχανίας:
  1. μεταλλουργία
  2. ναυπηγική
  3. τσιμεντοβιομηχανία
 • Γενικές αιτίες καθυστέρησης της ελληνικής βιομηχανίας:
  1. έλλειψη κεφαλαίων
  2. διασπορά των υπαρχόντων σε άλλες δραστηριότητες
  3. περιορισμένη - εδαφικά και πληθυσμιακά – βάση οικονομικής εξάπλωσης
  4. έλλειψη πρώτων υλών
  5. χρόνια έλλειψη εργατικών χεριών
  6. έλλειψη γενικής και τεχνικής παιδείας
 • Αν και μετά το 1912-13 άλλαξαν κάποια δεδομένα, ωστόσο η ελληνική βιομηχανία:
1.      παρέμεινε προσηλωμένη σε δευτερεύουσες δραστηριότητες
2.      αναζητούσε διαρκώς την ενίσχυση και βοήθεια του κράτους